Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

บริษัทดิวดรอปเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำดื่ม  ที่มีคุณภาพสูงสู่มวลชน  พัฒนากรรมวิธีการผลิตและการบริการด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย  เพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งขึ้น  เป็นแหล่งวิชาการเรื่องน้ำดื่มของประเทศ

ปณิธาน

มุ่งมั่นนำสิ่งที่ดีสู่สังคมดิวดรอปได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามามากกว่า 40 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โดยเริ่มจากการจำหน่ายให้กับฐานทัพสหรัฐในประเทศไทยที่จังหวัดลำปาง  และได้ขยายตลาดเรื่อยมา

           คุณภาพและมาตรฐานของดิวดรอปควบคุมโดย ดร.วิชัย วงศ์ไชย ซึ่งจบเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) และปริญญาเอกสาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยรัฐเทนเนสซี่ (Ph.D. in Biochemistry, University of Tennessee) และยังได้ผ่านการทำงานจากโรงงานผลิดน้ำที่ได้คุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

ดร.วิชัย วงศ์ไชย อยากให้คนเชียงใหม่ได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพราะน้ำสำหรับบริโภคที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา น้ำบาดาล น้ำบ่อ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาหลายอย่าง เช่น ขุ่น มีตะกอน กลิ่นเหม็น (กลิ่นคลอรีนหรือกลิ่นสนิมเหล็ก) เชื้อโรคปะปน ไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคหรือเลี้ยงเด็กทารก  รสกร่อย ฝาด เฝื่อน เกิดจากความกระด้างและสารละลายอื่นๆ ดังนั้น ดร.วิชัยและทีมงาน จึงตั้งใจผลิตน้ำดื่มคุณภาพในชื่อดิวดรอปเพื่อลูกค้าเรื่อยมาจนทุกวันนี้