Get Adobe Flash player

มาตรฐานน้ำดื่มดิวดรอป

ในสมัยเริ่มแรกน้ำดื่มบรรจุขวดยังไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมคุณภาพจากสำนักงานอาหารและยา  ทางห้างฯได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อให้เป็นหลักประกันแก่ลูกค้าว่าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของน้ำดื่ม    ต่อมาสำนักงานอาหารและยา (อ.ย.)  ได้ประกาศให้น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นสินค้าควบคุมคุณภาพ  คุณภาพของน้ำดื่มดิวดรอปได้รับการตรวจสอบดังนี้

1. ได้รับมารตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณะสุข

2. ได้รับมาตรฐาน G M Pในระดับดีมาก เสมอมา

3. ได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีละ 2 ครั้ง

4. บริษัทได้มีห้องปฏิบัติการ  ที่วิเคราะห์คุณภาพของน้ำดื่มดิวดรอปทุกวัน  ก่อนเริ่มงานวันใหม่

โดยสรุป  น้ำดื่มดิวดรอป  มีคุณภาพคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข, ขององค์การอนามัยโลก  U..S. Public Health Service ไม่ว่ามาตรฐานน้ำดื่มใด ๆ

เอกสารการวิเคราะห์ น้ำดื่มดิวดรอป